สถิตินักศึกษา

ภาพรวมจำนวนนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2558 – 2564

ปีการศึกษา แผนการรับนักศึกษา จำนวนนักศึกษาจริง คิดเป็นร้อยละ
2558 240 189 78.42
2559 240 171 71.25
2560 240 137 57.08
2561 240 76 31.67
2562 240 136 56.66
2563 240 119 49.58
2564 240 130 54.17


ข้อมูลนักศึกษาแยกตามสาขาวิชา

สาขาวิชานิเทศศาสตร์ อักษรย่อ "CA"

สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อการจัดการอักษรย่อ "ICTM"

สาขาวิชานวัตกรรมการออกแบบและสร้างสรรค์สื่ออักษรย่อ "MDIC"

 

  • จำนวนนักศึกษาแยกตามประเภทการรับเข้าศึกษาต่อ

  Admissions วิธีรับตรง วิธีพิเศษ จำนวน
ปีการศึกษา มีสิทธิ์ศึกษา รายงานตัว ลงทะเบียน มีสิทธิ์ศึกษา รายงานตัว ลงทะเบียน มีสิทธิ์ศึกษา รายงานตัว ลงทะเบียน
2560 48 40 40 46 42 42 58 55 55 137
2561 18 18 18 13 13 13 51 45 45 76
2562 22 19 19 26 22 22 108 95 95 136
2563                   119
2564                   130

 

  • จำนวนนักศึกษาแต่ละสาขาวิชาที่ออกกลางคัน

สาขาวิชานิเทศศาสตร์

ปีการศึกษา รับเข้า ย้ายออก ย้ายเข้า ออกกลางคัน ลาพักการศึกษา จำนวนนักศึกษาคงอยู่ในแต่ละปีการศึกษา
2560 2561 2562 2563   2564
2560 50 2 - 9   48 41 41 39 0
2561 26 1 - -   - 26 25 25 25
2562 35 3 - 5   - - 32 29 27
2563 20 - - 1 1 - - - 19 18
2564 27 1 - 3   - - - 27 19

สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

ปีการศึกษา รับเข้า ย้ายออก ย้ายเข้า ออกกลางคัน จำนวนนักศึกษาคงอยู่ในแต่ละปีการศึกษา
2560 2561 2562 2563   2564
2560 30 - - 9 30 23 21 21 3
2561 14 - - 7 - 9 8 8 7
2562 35 - - 4 - - 34 32 31
2563 30 1 - 1 - - - 29 28
2564 42 - - 1 - - - - 41

สาขาวิชานวัตกรรมการออกแบบ

ปีการศึกษา รับเข้า ย้ายออก ย้ายเข้า ออกกลางคัน จำนวนนักศึกษาคงอยู่ในแต่ละปีการศึกษา
2560 2561 2562 2563   2564
2560 57 - 4 5 53 52 56 53 15
2561 36 - 4 3 - 34 34 33 33
2562 66 - - 1 - - 65 65 71
2563 59 - - 2 - - - 57 52
2564 61 - - - - - - - 61

อ้างอิงจาก http://regist.pn.psu.ac.th/student2_sum/grad_fac_home.php

 

  • จำนวนนักศึกษาที่สอบผ่านการทดสอบภาษาอังกฤษ ปีการศึกษา 2563

รหัสนักศึกษา จำนวนนักศึกษา สอบผ่าน สอบไม่ผ่าน
2560 112 111 (99.11%) 1(0.89%)
2561 68 33 (48.53%) 35 (51.47%)
2562 130 61 (46.92%) 69 (53.08%)
2563 115 19 (16.52%) 96 (83.48%)
2564      

อ้างอิงจาก  http://intranet.pn.psu.ac.th/registry/eng_exit_exam/report.php ข้อมูล ณ วันที่ 2 เมษายน 2564

 

  • จำนวนบัณฑิตแต่ละสาขาวิชา

รหัสนักศึกษา ปีที่จบการศึกษา CA ICT MDIC ภาพรวม
นักศึกษารับเข้า บัณฑิต นักศึกษารับเข้า บัณฑิต นักศึกษารับเข้า บัณฑิต นักศึกษารับเข้า บัณฑิต
2556 2559 65 39
(60.00%)
53 34
(64.15%)
48 31
(65.58%)
166 104
(62.65%)
2557 2560 75

46

(61.33%)

42

26

(61.90%)

52

37

(71.15%)

169

109

(64.50%)

2558 2561 92 47
(51.09%)
45 28
(62.22%)
52 38
(73.08%)
189 113
(59.79%)
2559 2562 73 43
(58.90%)
45 25
(55.55%)
53 44
(83.02%)
171 112
(65.50%)
2560 2563 50 36
(72.00%)
30 15
(50.00%)
57 47
(82.46%)
137 98
(71.53%)
2561 2564 26 23
(88.46%)
14 2
(14.29%)
36 30
(83.33%)
76 55
(72.36%)
รวม                

อ้างอิง SIMS PSUPN ข้อมูล ณ วันที่ 29 สิงหาคม 2565

 

 

 

 

 

โดย: สุรกิจ ชูเดช เมื่อ: 17 ธ.ค. 2015 16:23:20
3,742 ครั้ง