งานนโยบายและแผน

1. เอกสารประกอบการปฏิรูป : สภาปฏิรูปแห่งชาติ


     1.1 เกี่ยวกับ SDGs

 

 

 

  

       1.2 เกี่ยวกับ BCGs

 

      


2.นโยบายและยุทธศาสตร์การอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม3.แผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์4. แผนกลยุทธ์ คณะวิทยาการสื่อสาร5. แผนปฏิบัติการ คณะวิทยาการสื่อสาร6. รายงานผลการติดตามแผนปฏิบัติการ คณะวิทยาการสื่อสาร


โดย: สุรกิจ ชูเดช เมื่อ: 17 ก.ค. 2017 11:24:08
3,214 ครั้ง