หลักสูตรปรับปรุง 2558

ชื่อหลักสูตร

ภาษาไทย : หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมการออกแบบและสร้างสรรค์สื่อ
ภาษาอังกฤษ : Bachelor of  Arts Program in Media Design Innovation and Creation
 

ชื่อปริญญา

ภาษาไทย (ชื่อเต็ม) :
(ชื่อย่อ) :
ศิลปศาสตรบัณฑิต (นวัตกรรมการออกแบบและสร้างสรรค์สื่อ)
​ศศ.บ. (นวัตกรรมการออกแบบและสร้างสรรค์สื่อ)
ภาษาอังกฤษ (ชื่อเต็ม) : Bachelor of  Arts (Media Design Innovation and Creation)
(ชื่อย่อ) : B.A.  (Media Design Innovation and Creation)
 
ปรัชญาของหลักสูตร
              บัณฑิตสาขาวิชานวัตกรรมการออกแบบและสร้างสรรค์สื่อ เป็นผู้ที่สามารถถ่ายทอดความคิดและทักษะทางศิลปะในการออกแบบและผลิตสื่อสร้างสรรค์ โดยใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมที่สามารถสื่อสารสู่กลุ่มเป้าหมายได้อย่างมีพลัง และสามารถปรับประยุกต์อัตลักษณ์ท้องถิ่นสู่งานออกแบบสากลได้อย่างมีประสิทธิภาพ
 

วัตถุประสงค์ของหลักสูตร

      1) มีคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ
      2) มีความคิดสร้างสรรค์ มีความรู้ความเข้าใจในหลักการทางศิลปะและการออกแบบ
      3) มีความสามารถใช้ความรู้และทักษะในการประกอบอาชีพอิสระ
      4) มีความสามารถในการออกแบบและสร้างสรรค์สื่อที่มีศักยภาพในการสื่อสาร โดยใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมได้อย่างมีประสิทธิภาพ
      5) มีการเปิดรับความรู้สิ่งใหม่ๆ สามารถวางแผน คิดวิเคราะห์ รวมทั้งบูรณาการความรู้ ภูมิปัญญาและอัตลักษณ์ท้องถิ่นในงานออกแบบ
         ได้อย่างสร้างสรรค์

 
จำนวนหน่วยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร : 136 หน่วยกิต
รูปแบบของหลักสูตร : หลักสูตรระดับปริญญาตรี หลักสูตร 4 ปี
สถานภาพของหลักสูตร : หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2558 เริ่มใช้หลักสูตร ปีการศึกษา 2558 จนถึงปัจจุบัน
โครงสร้างหลักสูตร/แผนการศึกษา : ดาวน์โหลดไฟล์
โครงสร้างหลักสูตร/แผนการศึกษา :
(สำหรับนักศึกษารหัส 61 เป็นต้นไป)
ดาวน์โหลดไฟล์
คำอธิบายรายวิชา : ดาวน์โหลดไฟล์
โดย: สุรกิจ ชูเดช เมื่อ: 01 ม.ค. 1970 07:00:00
5,510 ครั้ง