แบบฟอร์มที่เกี่ยวข้อง

 

     

แบบฟอร์มงานบริหาร


 

หนังสือของมหาวิทยาลัย (สารบรรณ)

 
     
  การใช้ตรามหาวิทยาลัยและข้อความในหนังสือ     คำสั่งมหาวิทยาลัย
             
  รูปแบบหนังสือ (มติ CoPกลุ่มบริหารงานเอกสาร วข.ปน.)     คำสั่งคณะวิทยาการสื่อสาร
             
  หนังสือภายใน     ประกาศมหาวิทยาลัย
             
  หนังสือภายนอก     ประกาศคณะวิทยาการสื่อสาร
             
  หนังสือประทับตรา        
             
             
             

การเงิน

 
           
             
             
             

พัสดุ (สำหรับงานประชุมวิชาการ CCPP 2014)

         
  แบบฟอร์มการจัดจ้าง     แบบฟอร์มใบเสนอราคา
             
  แบบฟอร์มการจัดซื้อวัสดุ     แบบฟอร์มใบจัดหาวัสดุ/จัดจ้าง
             
  แบบฟอร์มใบสั่งจ้าง (วงเงิน 10,000 บาทขึ้นไป)     วัสดุเบิกพร้อมรูปภาพ
             
  แบบฟอร์มใบสั่งซื้อวัสดุ (วงเงิน 10,000 บาทขึ้นไป)        
             
             
             

บุคคล

         
         
  แบบฟอร์มของกองการเจ้าหน้าที่     แบบฟอร์มขออนุญาตไปต่างประเทศ
    แบบฟอร์มคำขอมีบัตรผู้ได้รับพระราชทานเหรียญราชการชายแดน       แบบฟอร์ม(word)
             

 

แบบฟอร์มงานวิชาการ


 

หลักสูตรการเรียนการสอน

 
   แบบประเมิน มคอ.3/มคอ.4       ใบระดับขั้น (GRADE SHEET) 
             
   แบบประเมินคุณภาพข้อสอบ      แบบให้ผลการเรียนแก้สัญลักษณ์ I (Word)
             
   แบบประเมินผลการเรียน       แบบให้ผลการเรียนแก้สัญลักษณ์ I (PDF)
             
   แบบประเมินมคอ.5/มคอ.6      บันทึกขอขยายเวลาส่งผลการเรียน
             
   แบบประเมินมคอ.7      โปรแกรม excel ในการตัดเกรด
             
   แนวปฏิบัติการวัดและประเมินผลการเรียน
คณะวิทยาการสื่อสาร
     เอกสารแนะนำการใช้โปรแกรม excel ในการตัดเกรด
             
   แบบสรุปผลการจัดการเรียนการสอน  
  แบบฟอร์มขออนุมัติจัดสอบ onsite 2/2564
             
             
             

 

โดย: สุรกิจ ชูเดช เมื่อ: 17 ธ.ค. 2015 16:23:20
4,811 ครั้ง