ระเบียบ/หลักเกณฑ์ที่สำคัญ

ฝ่ายบริหาร   ฝ่ายวิชาการ
งานการเงินและบัญชี

ระเบียบต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการเบิกจ่าย เช่น

  • ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปปฏิบัติงาน
  • ค่าตอบแทน
  • ระเบียบฝึกอบรม
  • ระเบียบเงินสวัสดิการต่างๆ 
บอกเล่าเก้าสิบ/ตอบข้อหารือ/ตัวอย่างหลักฐาน

พัสดุ
การจัดซื้อ/จัดหา
การเบิกจ่ายวัสดุ
การจำแนกประเภทวัสดุ/ครุภัณฑ์

บุคคล
  แบบข้อตกลงและแบบประเมินที่ส่วนงานกำหนด 16% บุคลากรตำแหน่งวิชาการ  (แบบฟอร์มใหม่ เริ่มใช้ 2/2564)
  แนวทางการกรอกข้อมูล 16% สายวิชาการ (เกณฑ์ใหม่ เริ่มใช้ 2/2564)
แบบข้อตกลงและแบบประเมินที่ส่วนงานกำหนด 16% บุคลากรตำแหน่งวิชาการ (แบบฟอร์มเดิม)
แนวทางการกรอกข้อมูล 16% สายวิชาการ (เกณฑ์เดิม)
การขอเครื่องราชย์อิสริยาภรณ์
ระเบียบการลาราชการ
สรุปข้อแตกต่างว่าด้วยการลา ฉบับเดิมกับฉบับใหม่ ตั้งแต่ 25 มกราคม 2555
สรุปกำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการลาของข้าราชการและพนักงานฯ
การเรียกเก็บค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจากการไม่แจ้งยกเลิกการเข้าร่วมโครงการ
แนวปฏิบัติและตัวอย่างการขออนุมัติไปราชการภายในประเทศของบุคลากร
การกําหนดภาระงานบุคลากร
นวัตกรรมการสอน
ภาะงานผู้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ
ตำแหน่งทางวิชาการจากเว็บมหาวิทยาลัย

การเข้าสู่ตำแหน่งทางวิชาการ
สรุปขั้นตอนการเข้าสู่ตำแหน่งทางวิชาการและแหล่งข้อมูล
ประกาศการประเมินการสอน 2558
คู่มือการขอตำแหน่งทางวิชาการ
หลักเกณฑ์-กพอ-การแต่งตั้งผู้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ 2556
หลักเกณฑ์-กพอ-การแต่งตั้งผู้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ 2560
เว็บไซต์ตำแหน่งทางวิชาการของมหาวิทยาลัย
 
หลักสูตรการเรียนการสอน
การเที่ยบรายวิชา/หลักสูตร
แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการกรอกผลการเรียน

สหกิจศึกษาและฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
 

 


 

 

โดย: สุรกิจ ชูเดช เมื่อ: 17 ธ.ค. 2015 16:23:20
3,587 ครั้ง