AUNQA & EdPEx

สารสนเทศสำหรับการประเมินคุณภาพการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2563

คู่มือและข้อมูล

      รหัส

                    รายละเอียด

   ผู้รับผิดชอบ

 กำหนดส่งข้อมูล

              ที่อยู่ข้อมูล

 สถานะข้อมูล

 

AUN 1 ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง (Expected Learning Outcomes)

 

  รายงานการประเมินผลการปฏิบัติงานนักศึกษาสหกิจศึกษาและการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ปีการศึกษา 2563        ศราวุฒิ

     15 พ.ค. 64

             รายละเอียด

 

  ตารางสรุปภาวะการทำงานของบัณฑิตระดับปริญญาตรี รุ่นจบปีการศึกษา 2562        สุชาวดี

     15 พ.ค. 64

             รายละเอียด

 

 

AUN 2 ข้อกำหนดของหลักสูตร (Program Specification) 

 

  ภาพบรรยากาศกิจกรรมนิทรรศการตลาดนัดหลักสูตรอุดมศึกษา ครั้งที่ 24      พัชรกัญญ์

     15 พ.ค. 64

             รายละเอียด

 

  บรรยากาศกิจกรรม “แนะแนวการศึกษาต่อและประชาสัมพันธ์หลักสูตร ให้นักเรียนในพื้นที่ภาคใต้”      พัชรกัญญ์      15 พ.ค. 64              รายละเอียด  
  ผลการประเมินการสอน ปีการศึกษา
1-2/ 2563
       นูรอัยนี      15 พ.ค. 64              รายละเอียด  
  ผลงานวิชาการ + รางวัลที่นักศึกษาได้รับ ปีการศึกษา 2563       อิทธิเดช       15 พ.ค. 64              รายละเอียด  
  หลักฐานการลงนามความร่วมมือกับองค์กร       กิตติศักดิ์                รายละเอียด  
  ตารางสัดส่วน LU ในการสอน        นูรอัยนี                รายละเอียด  
  การคำนวณนักศึกษาเทียบเท่าเต็มเวลา (FTES) จากนักศึกษาที่เรียนทั้งหมด ปีการศึกษา 2563         สุชาวดี                รายละเอียด  
  รางวัลที่อาจารย์ได้รับ ในปีการศึกษา 2563        กูอิรวน                รายละเอียด  
  แบบประเมินความพึงพอใจของอาจารย์ต่อการบริหารจัดการหลักสูตร ปีการศึกษา 2563        สุชาวดี                รายละเอียด  
  ผลงานวิจัย ตีพิมพ์ งานสร้างสรรค์ ทุนวิจัยที่ได้รับของอาจารย์ (ตามปี พ.ศ.)       กิตติศักดิ์                รายละเอียด  
  ทุนวิจัยที่ได้รับ       กิตติศักดิ์                รายละเอียด  
  กิจกรรมที่ส่งเสริมอาจารย์ด้านการวิจัย       กิตติศักดิ์                รายละเอียด  
  สรุปข้อมูลการพัฒนาตนเอง / การเป็นวิทยากร / อบรม/ สัมมนา + งบประมาณของอาจารย์

     พิมพ์ชนก

               รายละเอียด  
           
           
           
           
           
           
           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

แบบฟอร์ม


สารสนเทศสำหรับการประเมินคุณภาพการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2562

รายงานการประเมินตนเองระดับหลักสูตร (SAR)


สารสนเทศสำหรับการประเมินคุณภาพการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2561

ข้อมูล

รายงานการประเมินตนเองระดับหลักสูตร (SAR)


สารสนเทศสำหรับการประเมินคุณภาพการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2560

ข้อมูล

แบบฟอร์มและแบบประเมิน

รายงานการประเมินตนเองระดับหลักสูตร (SAR)

CHE QA ONLINE


สารสนเทศสำหรับการประเมินคุณภาพการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2559

ข้อมูล

แบบฟอร์มและแบบประเมิน

รายงานการประเมินตนเองระดับหลักสูตร (SAR)


สารสนเทศสำหรับการประเมินคุณภาพการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2558

คู่มือและข้อมูล

แบบฟอร์ม

รายงานการประเมินตนเองระดับหลักสูตร (SAR)


สารสนเทศสำหรับการประเมินคุณภาพการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2557

กำลังดำเนินการ


สารสนเทศสำหรับการประเมินคุณภาพการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2556


สารสนเทศสำหรับการประเมินคุณภาพการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2555


สารสนเทศสำหรับการประเมินคุณภาพการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2554


สารสนเทศสำหรับการประเมินคุณภาพการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2553


สารสนเทศสำหรับการประเมินคุณภาพการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2553


สารสนเทศสำหรับการประเมินคุณภาพการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2552


สารสนเทศสำหรับการประเมินคุณภาพการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2551


สารสนเทศสำหรับการประเมินคุณภาพการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2550


แบบประเมินคุณภาพการศึกษา ประจำปีการศึกษา  2554


รวม Links ที่เกี่ยวข้อง

โดย: สุรกิจ ชูเดช เมื่อ: 17 ธ.ค. 2015 16:23:20
6,893 ครั้ง