ข้อมูลงานวิจัย

 

งานวิจัยคณะวิทยาการสื่อสาร

บทความตีพิมพ์เผยแพร่ของคณะวิทยาการสื่อสาร

ปฏิทินทุนวิจัย

 

  แหล่งทุน

ม.ค.

ก.พ.

มี.ค.

เม.ย.

พ.ค.

มิ.ย.

ก.ค.

ส.ค.

ก.ย.

ต.ค.

พ.ย.

ธ.ค.

  ทุนวิจัยคณะวิทยาการสื่อสาร

    31     30           30
                       
                       
                       
                       
                       
                       

  ทุนวิจัยวิทยาเขต

                       
    31     30           30
    31     30           30
    31     30           30
    31     30           30
    31     30           30
    31     30           30
    31     30           30
    31     30           30
                30      
            31   30      
    31     30           30
    15     15     15     15
                       

  สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย

                       

  ทุนวิจัยเชิงวิชาการ

                       
              15        
              8        
              8        
            31          
            31          
              *        

  ทุนวิจัยต่างประเทศ

                       
  • The Alexander Humboldt Foundation (AVH) แห่งสหพันธรัฐเยอรมนี ทุน Humboldt Research Awards
                30      
                  31    
                  31    
                       

 หมายเหตุ ตัวเลขในตารางแสดงวันที่สิ้นสุดการรับข้อเสนอร่างโครงการ

 

 

 

 

 

แหล่งทุนวิจัย

ฐานข้อมูลวิจัย

โครงการวิจัยคณะฯ

ระเบียบต่างๆ

หน่วยส่งเสริมการวิจัยวิทยาเขตปัตตานี

บทความตีพิมพ์เผยแพร่ของคณะฯ

โครงการที่อยู่ระหว่างดำเนินการ สำหรับบุคลากร

สำนักวิจัยและพัฒนา มอ.

ฐานข้อมูลงานวิจัยมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

โครงการที่แล้วเสร็จ

จรรยาบรรณนักวิจัย

วิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ (วช)

ระบบข้อมูลสารสนเทศวิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ (วช)

 

แนวปฏิบัติในการวิจัย

โดย: สุรกิจ ชูเดช เมื่อ: 17 ธ.ค. 2015 16:23:20
2,886 ครั้ง