กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา(TQF)

กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา(TQF)

  ประกาศ TQF

  ประกาศคณะกรรมการการอุดมศึกษา เรื่อง แนวทางการปฏิบัติตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๔ 
  ประกาศคณะกรรมการการอุดมศึกษา เรื่อง แนวทางการปฏิบัติตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๔ 
  ประกาศราชกิจจานุเบกษา เรื่อง กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๒ 
  ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๒ 

  Template/Form มคอ.2 - มคอ.7/แบบรายงาน ฯ 

  มคอ.2 รายละเอียดของหลักสูตร (Programme Specification) 

  มคอ.3 รายละเอียดของรายวิชา (Course Specification) 

  มคอ.3 รายละเอียดของรายวิชา (Course Specification) (ฉบับภาษาอังกฤษ) 

  มคอ.4 รายละเอียดของประสบการณ์ภาคสนาม (Field Experience Specification) 

  มคอ.5 รายงานผลการดำเนินการของรายวิชา (Course Report) 

  มคอ.6 รายงานผลการดำเนินการของประสบการณ์ภาคสนาม (Field Experience Report) 

  มคอ.7 รายงานผลการดำเนินการของหลักสูตร (Programme Report)

 

  ตัวอย่าง มคอ.3 - มคอ.7

  มคอ.3 รายละเอียดของรายวิชา 

  มคอ.4 รายละเอียดของประสบการณ์ภาคสนาม 

  มคอ.5 รายงานผลการดำเนินการของรายวิชา 

  มคอ.6 รายงานผลการดำเนินการของประสบการณ์ภาคสนาม

  มคอ.7 รายงานผลการดำเนินการของหลักสูตร

โดย: สุรกิจ ชูเดช เมื่อ: 17 ธ.ค. 2015 16:23:20
2,682 ครั้ง