ผู้บริหาร

ผู้บริหารคณะวิทยาการสื่อสาร Board of Management Communication Sciences

609a2dc5e23c8_609a2d9791a25.jpg

ดร.ภักดี ต่วนศิริ
Phakdee Tuansiri Ph.D

คณบดีคณะวิทยาการสื่อสาร
Dean of the Faculty of Communication Sciences

e-mail: phakdee.tu@psu.ac.th

Ext.: 2600

608bd3dc44cde_608bd3dc41240.jpg

ดร.มูฮำหมัดสูใฮมี ยานยา
Muhammadsuhaimi Yanya Ph.D.

รองคณบดีฝ่ายวิชาการและประกันคุณภาพ
Associate Dean, Academic Affairs and Quality Assurance.

e-mail: muhammadsuhaimi.y@psu.ac.th

Ext.: -

608bd20ddd1fc_608bd20dd9a62.jpg

อาจารย์เกวภร สังขมาศ
Kewabhorn Sangkhamart

รองคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาและเทคโนโลยีสารสนเทศ
Associate Dean, Student Development and Information Technology

e-mail: kewaporn.s@psu.ac.th

Ext.: -

60891ea6d4e08_60891ea6d166f.jpg

ดร.วรรนิศา มัจฉา
Wannisa Matcha, Ph.D.

ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิจัยและวิเทศสัมพันธ์
Assistant Dean, Research and International Affairs

e-mail: wannisa.ma@psu.ac.th

Ext.: -

 


 

หัวหน้าสาขาวิชา .

63216e3e60b41_63216e3e60285.jpg

ดร.กฤษดี พ่วงรอด
Kritsadee Phuangrod Ph.D.

รักษาการแทนหัวหน้าสาขาวิชานิเทศศาสตร์
Acting Head of Communication Arts Department

e-mail: kritsadee.p@psu.ac.th

Ext.: 2634

62982bc7b4b3c_62982bc7b2611.jpg

ดร.ดารานาถ แต่นสุ่ย
Daranat Tansui Ph.D.

รักษาการแทนหัวหน้าสาขาวิชาคอมพิวเตอร์และวิทยาการสารสนเทศเพื่อการจัดการ
Acting Head of Computer and Informatics for Management Department

e-mail: daranat.t@psu.ac.th

Ext.: 2637

608bcf6249362_608bcf6245c3e.jpg

ดร.กำธร เกิดทิพย์
Kamtorn Kerdthip Ph.D.

รักษาการแทนหัวหน้าสาขาวิชานวัตกรรมการออกแบบ
Acting Head of Design Innovation Department

e-mail: kamtorn.k@psu.ac.th

Ext.: 2652

โดย: สุรกิจ ชูเดช เมื่อ: 17 ธ.ค. 2015 16:23:20
8,747 ครั้ง