แสดง 1 ถึง 25 จาก 50 ผลลัพธ์

ข้อมูลงานวิจัยคณะวิทยาการสื่อสาร

ส่งออก:
|
แสดงข้อมูล:
#ปีทีแล้วเสร็จชื่องานวิจัย (ภาษาไทย)นักวิจัย (หัวหน้าโครงการ)แหล่งทุนสนับสนุนบทคัดย่อดำเนินการ
12563ศักยภาพการใช้เทคโนโลยีด้านการสื่อสารการตลาดผ่านสื่อสังคมออนไลน์ของธุรกิจโอท็อปในจังหวัดปัตตานีฮัมเดีย มูดอกองทุนวิจัยคณะวิทยาการสื่อสาร  
22563การสื่อสารสาธารณะเพื่อแปรเปลี่ยนความขัดแย้งในกระบวนการสันติภาพจังหวัดชายแดนภาคใต้กุสุมา กูใหญ่งบบประมาณแผ่นดิน (แผนบูรณาการวิจัยและนวัตกรรม) ประจำปีงบประมาณ 2561 บทคัดย่อ.pdf
32562การบูรณาการเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อยกระดับกระบวนการเรียนการสอนในยุคศตวรรษที่ 21 ด้วย CHANGE Model ในโรงเรียนเอกชน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้มูอัสซัล บิลแสละสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ 
42562การพัฒนาโปรโตคอลการหาเส้นทางขนส่งที่คำนึงถึงประสิทธิภาพและประสิทธิผลด้านพลังงานและมีความน่าเชื่อถือสำหรับเครือข่ายเซ็นเซอร์วิทยุรู้คิด ซัมรี เจ๊ะอารนกองทุนวิจัยคณะวิทยาการสื่อสาร 
52561โครงการศึกษาการต่อยอดสินค้าเกลือหวานสู่ผลิตภัณฑ์ที่หลากหลายภีรกาญจน์ ไค่นุ่นนาฝ่ายพันธกิจสัมพันธ์มหาวิทยาลัยกับสังคม สำนักวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 
62560ปัจจัยที่ส่งผลต่อการเรนเดอร์แบบจำลองกราฟิกสามมิติฐิติมา เทพญากองทุนวิจัยคณะวิทยาการสื่อสาร 
72560การสังเคราะห์องค์ความรู้ด้านการบริหารสังคมพหุวัฒนธรรมในจังหวัดชายแดนภาคใต้วันพิชิต ศรีสุข และคณะสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติบทคัดย่อ.pdf
82560ความรู้ความเข้าใจ ทัศนคติและเนื้อหาสารที่เหมาะสมในการสื่อสารสุขภาพจิตเด็ก ภายใต้บริบทสถานการณ์ความไม่สงบของนักจัดรายการวิทยุกระจายเสียง ใน 5 จังหวัดภาคใต้ตอนล่าง (สงขลา สตูล ปัตตานี ยะลา และนราธิวาส)ภีรกาญจน์ ไค่นุ่นนากองทุนวิจัยคณะวิทยาการสื่อสารabtracts01.pdf
92560ศึกษาระดับความเชื่อมั่นและปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อความเชื่อมั่นของผู้บริโภคต่อตราฮาลาลไทย; กรณีผู้บริโภคศึกษาชาวไทย มาเลย์ และอาหรับฮัมเดีย มูดอสถาบันฮาลาล ม.อ. 
102560ประสิทธิภาพและประสิทธิผลของสื่อที่ใช้ในการจัดการเรียนการสอนรู้เท่าทันสื่อ กรณีศึกษา การพัฒนาสื่อคลิปวิดีโอรู้เท่าทันสื่อ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานีปวิชญา ชนะการณ์กสทช. และ กสท.  
112559 บุคลากรสื่อไทย (รายงานวิจัยใน ชุดโครงการการปฏิรูปสื่อ: การกำกับดูแลด้านกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม โดยสถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย-TDRI)วลักษณ์กมล จ่างกมลสำนักงานคณะกรรมการกิจการ กระจายเสียง กิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) 
122559การศึกษาแนวทางการออกแบบหลักสูตรระดับปริญญาตรี และปริญญาโท คณะวิทยาการสื่อสาร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ภีรกาญจน์ ไค่นุ่นนากองทุนวิจัยคณะวิทยาการสื่อสารab01.pdf
132558ภาพลักษณ์ตราผลิตภัณฑ์โอทอปจังหวัดปัตตานีสุวนาถ ทองสองยอดกองทุนวิจัยคณะวิทยาการสื่อสารAbtract01.pdf
142558วิธีการสื่อสารเพื่อโน้มน้าวใจของผู้ก่อความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้ในทัศนะ ของผู้นำทางความคิดในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ สากีเราะ แยนา เบ็ญฮารูนสถานวิจัยความขัดแย้งและความหลากหลายทางวัฒนธรรมภาคใต้ 
152558การรู้เท่าทันสื่อ : ประโยชน์และการนำไปใช้ กรณีศึกษามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานีอมรรัตน์ ชนะการณ์สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ 
162557Moblie Learning : The Case study of the Fourthermost Province of Thailand in Tranforming Critical to Opportunityศิริยา บิลแสละกองทุนวิจัยคณะวิทยาการสื่อสารab01.pdf
172557สื่อทางเลือกยุคดิจิตอลกับผลประโยชน์สาธารณะ กรณีศึกษาการเป็นพื้นที่กลางเพื่อสันภาพจังหวัดชายแดนภาคใต้วลักษณ์กมล จ่างกมลสภาการหนังสือพิมพ์แห่งชาติและสถาบันอิศรา มูลนิธิพัฒนาสื่อมวลชนแห่งประเทศไทย  
182557กระบวนการพัฒนาครูผ่านนวตกรรมรูปแบบการเรียนการสอนโดยบูรณาการเทคโนโลยีสารสนเทศ สำหรับโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ในศตวรรษที่ 21ศิริยา บิลแสละสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย(สกว.) 
192556The Role of Social Marketing in Promotion of nutrition for Pregnant Women in Pattani,Thailandฮัมเดีย มูดอกองทุนวิจัยคณะวิทยาการสื่อสาร 
202555พฤติกรรมการรับสื่อวิทยุกระจายเสียงของประชาชนในจังหวัดปัตตานีและใกล้เคียงภีรกาญจน์ ไค่นุ่นนากองทุนวิจัยวิทยาเขตปัตตานี 
212555ข่าวที่ไม่เป็นข่าว : ศึกษาประเด็นข่าวสารในจังหวัดชายแดนภาคใต้ ระหว่างปี พ.ศ.2547-2553ภีรกาญจน์ ไค่นุ่นนาสถานวิจัยความขัดแย้งและความหลากหลายทางวัฒนธรรมภาคใต้ 
222555พฤติกรรมการเล่นเกมคอมพิวเตอร์ของเด็กและเยาวชนใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ภีรกาญจน์ ไค่นุ่นนาสถาบันสื่อเด็กและเยาวชน 
232554สถานภาพ บทบาท และศักยภาพของสื่อพื้นบ้านในฐานะสื่อทางเลือกเพื่อการพัฒนาสังคมภาคใต้จารียา อรรถอนุชิตโครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งและการมีส่วนร่วมในภาคใต้ของประเทศไทย (STEP Project), UNDP 
242554การสำรวจสถานภาพสื่อโทรทัศน์ท้องถิ่นและโทรทัศน์บอกรับสมาชิกใน 5 จังหวัดภาคใต้ตอนล่างภีรกาญจน์ ไค่นุ่นนาโครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งและการมีส่วนร่วมในภาคใต้ของประเทศไทย (STEP Project), UNDP 
252554การนำเสนอข่าวสื่อมวลชนเกี่ยวกับสตรีในจังหวัดชายแดนภาคใต้สากีเราะ แยนา เบ็ญฮารูนโครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งและการมีส่วนร่วมในภาคใต้ของประเทศไทย (STEP Project), UNDP