alt text

ประชาสัมพันธ์คณะฯ

"จากวันที่พากเพียร สู่วันเกษียณที่ภาคภูมิ" งานเลี้ยงเกษียณอายุราชการบุคลากรคณะวิทยาการสื่อสาร ประจำปี 2565

"จากวันที่พากเพียร สู่วันเกษียณที่ภาคภูมิ".บ่ายวันนี้ (28 กันยายน 2565) คณะวิทยาการสื่อสาร จัดงานเกษียชณอายุราการให้กับคุณฉัตรนลิน ถือทอง หรือพี่เดือน โดยทางผู้บริหาร นำโดย ดร.ภักดี ...

alt text

ประชาสัมพันธ์คณะฯ

#ศิษย์เก่าเราภูมิใจ "นาฟิส อิสลาม" ศิษย์เก่าสาขาวิชานิเทศศาสตร์ คณะวิทยาการสื่อสาร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ มอบหนังสือขายดีให้กับทางคณะวิทยาการสื่อสาร

#ศิษย์เก่าเราภูมิใจ "นาฟิส อิสลาม" ศิษย์เก่าสาขาวิชานิเทศศาสตร์ คณะวิทยาการสื่อสาร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ มอบหนังสือขายดีให้กับทางคณะวิทยาการสื่อสาร.วันนี้ (27 กันยายน 2565) คณะวิ...

alt text

ประชาสัมพันธ์คณะฯ

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์โครงการการรับนักศึกษาของคณะวิทยาการสื่อสาร TCAS รอบ 1/1 ครั้งที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2566

คณะวิทยาการสื่อสารขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์โครงการการรับนักศึกษาของคณะวิทยาการสื่อสาร  TCAS รอบ 1/1 ครั้งที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2566 ดังนี้1. โครงการคัดเลือกนักเรียนเข้่าศ...

alt text

ประชาสัมพันธ์คณะฯ

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์โครงการการรับนักศึกษาของคณะวิทยาการสื่อสาร TCAS 1/1 (รอบที่ 1) ประจำปีการศึกษา 2566

คณะวิทยาการสื่อสารขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์โครงการการรับนักศึกษาของคณะวิทยาการสื่อสาร TCAS 1/1(รอบที่ 1) ประจำปีการศึกษา 2566 ดังนี้1. โครงการคัดเลือกนักเรียนเข้่าศึกษาใน...

alt text

ประชาสัมพันธ์คณะฯ

เปิดบ้านวิทยาการสื่อสาร แนะแนวสร้างสรรค์ ให้นักเรียนจากโรงเรียนดารุลอูลูม จังหวัดสตูล

บ่ายวันนี้ (27 กันยายน 2565 ) คณะวิทยาการสื่อสาร โดยทีมแนะแนวหลักสูตรและสโมสรนักศึกษาคณะวิทยาการสื่อสาร ร่วมต้อนรับคณะครูและนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 จำนวน 40 คน จากโรงเรียนดารุล...

alt text

ประชาสัมพันธ์คณะฯ

CommSci Open House 2022 เปิดบ้านแนะแนวหลักสูตรให้กับนักเรียนโรงเรียนอิสลามวิทยามูลนิธิ จังหวัดสตูล

CommSci Open House 2022 เปิดบ้านแนะแนวหลักสูตรให้กับนักเรียนโรงเรียนอิสลามวิทยามูลนิธิ จังหวัดสตูล.วันนี้ (27 กันยายน 2565 ) คณะวิทยาการสื่อสาร นำโดย ดร.วรรนิศา มัจฉา ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิจัยและวิเทศ...

alt text

ประชาสัมพันธ์คณะฯ

CommSci Open House 2022 เปิดบ้านด้านวิชาการ สนุกรู้ สนุกคิด ในกิจกรรมการประกวดแข่งขันกับทั้ง 3 สาขาวิชาของทางคณะวิทยาการสื่อสาร

   CommSci Open House 2022 เปิดบ้านด้านวิชาการ สนุกรู้ สนุกคิด ในกิจกรรมการประกวดแข่งขันกับทั้ง 3 สาขาวิชาของทางคณะวิทยาการสื่อสาร.คณะวิทยาการสื่อสาร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตาน...

alt text

ประชาสัมพันธ์คณะฯ

นางสาวไครียะห์ ระหมันยะ นักศึกษาคณะวิทยาการสื่อสาร ได้รับคัดเลือกให้เป็นตัวแทนเยาวชนนักกิจกรรมด้านสิ่งแวดล้อม จากประเทศไทยขึ้นเวทีในระดับโลก

นักศึกษาคณะวิทยาการสื่อสาร ได้รับคัดเลือกให้เป็นตัวแทนเยาวชนนักกิจกรรมด้านสิ่งแวดล้อมจากประเทศไทยขึ้นเวทีในระดับโลกนางสาวไครียะห์ ระหมันยะ นักศึกษาสาขาวิชานวัตกรรมการออ...