เชิญเข้าร่วมการสัมมนาวิชาการ “พลวัตสื่อ พลังการสื่อสาร สันติภาพที่หลากหลาย”

โดย พัชรกัญญ์ ยังปากน้ำ 15 ก.ย. 2022 16:54:16
380 ครั้ง

 

คณะวิทยาการสื่อสาร ม.อ.ปัตตานี เตรียมจัดสัมมนาทางวิชาการ “พลวัตสื่อ พลังการสื่อสาร สันติภาพที่หลากหลาย” ระดมนักวิชาการ นักวิชาชีพ และนักปฏิบัติการทางสังคมร่วมทบทวน แลกเปลี่ยน และขยายองค์ความรู้ด้านการสื่อสารและสันติภาพ

 

คณะวิทยาการสื่อสาร สาขาวิชานิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี กำหนดจัดงานสัมมนาวิชาการ เรื่อง “พลวัตสื่อ พลังการสื่อสาร สันติภาพที่หลากหลาย” (Media Dynamics, Communication Synergy, Inclusive Peace) ในวันศุกร์ ที่ 23 กันยายน 2565 ตั้งแต่เวลา 09.00 – 16.30 น. ณ ห้องกลางชล โรงแรมซี.เอส.ปัตตานี

.
งานเวทีสัมมนาวิชาการดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นพื้นที่กลางในการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้และประสบการณ์ทางวิชาการ จากการวิจัย การเรียนการสอนการปฏิบัติพันธกิจเพื่อสังคมและชุมชน ที่เกี่ยวข้องกับสภาพแวดล้อมของการสื่อสารในยุคดิจิทัลที่เชื่อมโยงกับสถานการณ์สันติภาพและความขัดแย้งที่เกิดขึ้นในพื้นที่สามจังหวัดชายแดน การจัดเวทีวิชาการดังกล่าวมีความคาดหวังว่าจะนำไปสู่การทบทวน รื้อสร้างและรังสรรค์องค์ความรู้และประสบการณ์ใหม่เพิ่มเติม โดยผ่านการร่วมกันใคร่ครวญ วิพากษ์ รวมทั้งการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ของผู้เกี่ยวข้องในชุมชนวิชาการ วิชาชีพ และนักศึกษาผู้ใคร่เรียนรู้ เพื่อตกผลึกความคิด ความรู้ นำไปสู่การปรับเปลี่ยนให้เท่าทันกับการเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อมข้างต้น นอกจากนี้แล้วการจัดกิจกรรมดังกล่าว ยังเป็นการออกแบบกิจกรรมเพื่อสะท้อนถึงบทบาทความเป็นชุมชนวิชาการของคณะวิทยาการสื่อสาร ที่ได้ดำเนินการมาเป็นเวลา 20 ปี ในปี 2565 นี้อีกด้วย

ซึ่งเวทีสัมมนาวิชาการในครั้งนี้มีปาฐกถาพิเศษ เรื่อง พลวัตสื่อ พลังการสื่อสาร สันติภาพที่หลากหลาย โดย ศาสตราจารย์ ดร.พิรงรอง รามสูต กรรมการกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์แห่งชาติ (กสทช.) และการสัมมนาวิชาการ เรื่อง พลวัตสื่อและสันติภาพที่หลากหลาย: ความคิด ความรู้ ความรู้สึก เกี่ยวกับสังคมชายแดนใต้ โดยนักวิชาการ วิชาชีพ และนักปฏิบัติการทางสังคม

ดาวน์โหลดรายละเอียดโครงการ 
กำนดการสัมมนาวิชาการ

►ช่องทางในการเข้าร่วมการสัมมนา

♦ รูปแบบที่ 1 การเข้าร่วมสัมมนา On-site ณ โณ ห้องกลางชล โรงแรมซี.เอส.ปัตตานี โดยผู้สนใจจำเป็นต้องลงทะเบียนล่วงหน้า เนื่องจากการจัดงานมีการจำกัดจำนวนผู้เข้าร่วม เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโควิด-19 เมื่อท่านลงทะเบียนแล้ว ผู้จัดงานจะดำเนินการแจ้งผลการลงทะเบียนให้ท่านทราบโดยเร็ว  
♦ รูปแบบที่ 2 การเข้าร่วมการสัมมนาผ่านระบบ ZOOM โดยผู้สนใจต้องลงทะเบียนล่วงหน้าเช่นกัน จากนั้นผู้จัดงานจะดำเนินส่งรายละเอียดให้ท่านทางอีเมลตามที่ท่านได้แจ้งไว้
♦ รูปแบบที่ 3 ท่านสามารถรับชมการถ่ายทอดสดการสัมมนาทางวิชาการได้ผ่าน “เพจคณะวิทยาการสื่อสาร ม.อ.ปัตตานี”


Click Social Media GIF ลิงก์สำหรับการสมัครเข้าร่วมสัมมนาทางวิชาการ 

►ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม
♦ ดร.กฤษดี พ่วงรอด        โทร. 0819571624       Email: kritsadee.p@psu.ac.th
♦ ดร.อาทิตยา สมโลก       โทร. 06-4465-1459     Email: athitaya.s@psu.ac.th

โพสต์เมื่อ: 15 ก.ย. 2022 16:54:16
ปรับปรุงเมื่อ: 19 ก.ย. 2022 10:57:26
ปรับปรุงโดย: พัชรกัญญ์ ยังปากน้ำ