คณะวิทยาการสื่อสารเปิดเวทีประชุมหารือแนวทางการพัฒนาพื้นที่จังหวัดปัตตานี ภายใต้โครงการวิจัยและพัฒนาระบบนิเวศสร้างสรรค์เพื่อการเป็นผู้ประกอบการรายย่อยสู่โมเดลพึ่งตนเองแก้จนจังหวัดปัตตานี

โดย พัชรกัญญ์ ยังปากน้ำ 25 ม.ค. 2022 09:11:30
443 ครั้ง

คณะวิทยาการสื่อสารเปิดเวทีประชุมหารือแนวทางการพัฒนาพื้นที่จังหวัดปัตตานี ภายใต้โครงการวิจัยและพัฒนาระบบนิเวศสร้างสรรค์เพื่อการเป็นผู้ประกอบการรายย่อยสู่โมเดลพึ่งตนเองแก้จนจังหวัดปัตตานี

.

วันนี้ (24 มกราคม 2565) คณะวิทยาการสื่อสาร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ จัดเวทีประชุมหารือแนวทางการพัฒนาพื้นที่จังหวัดปัตตานี ภายใต้โครงการวิจัยและพัฒนาระบบนิเวศสร้างสรรค์เพื่อการเป็นผู้ประกอบการรายย่อยสู่โมเดลพึ่งตนเองแก้จนจังหวัดปัตตานี โดย ดร.ภักดี ต่วนศิริ คณบดีคณะวิทยาการสื่อสาร ให้เกียรติร่วมกล่าวต้อนรับผู้ร่วมประชุม และ ดร.ศริยา บิลแสละ เป็นผู้ดำเนินการประชุมในฐานะหัวหน้าโครงการวิจัย โครงการวิจัยดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างผู้ประกอบการรายย่อยสู่โมเดลพึ่งพาตนเอง และยกระดับทางเศรษฐกิจของคนในจังหวัดปัตตานีให้ดียิ่งขึ้น และสร้างความร่วมมือกับหน่วยงานภาครัฐ ภาคธุรกิจ ภาคการปกครองส่วนท้องถิ่น โดยใช้ทรัพยากรที่ทางหน่วยงานต่างๆ มีอยู่แล้ว เพื่อมาช่วยกันพัฒนาหรือส่งเสริมให้เกิดนวัตกรรมร่วมกัน และออกแบบระบบนิเวศสร้างสรรค์ร่วมกัน เพื่อทำให้ความยากจนในจังหวัดปัตตานีลดลง

.

ปัจจัยที่สำคัญอย่างหนึ่งของการสร้างระบบนิเวศสร้างสรรค์เพื่อการพัฒนาผู้ประกอบการของจังหวัดปัตตานีคือ การมีภาคีเครือข่ายความร่วมมือที่มาจากหลากหลายภาคส่วน ทั้งภาคการศึกษา ผู้ประกอบการ ภาครัฐ ภาคการปกครองส่วนท้องถิ่น ภาคธุรกิจ และภาคการเงิน ในการนี้องค์กรที่มาร่วมประชุมและเป็นภาคีความร่วมมือ ได้แก่ พาณิชย์จังหวัดปัตตานี องค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี เทศบาลเมืองปัตตานี องค์การบริหารส่วนตำบลตะบิ้ง องค์การบริหารส่วนตำบลบานา โรงแรมปาร์คอินทาวน์ สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล Depa สภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวปัตตานี Patani Artspace มูลนิธิดิจิทัลเพื่อสันติภาพ Digital 4 Peace ห้างหุ้นส่วนสามัญฮณาฮาลาล ธุรกิจเครือเดอนารา

.

ซึ่งโครงงานวิจัยดังกล่าว ได้รับการสนับสนุนจาก สำนักงานสภานโยบายการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรมแห่งชาติ ร่วมกับมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี เป็นงานวิจัย เพื่อการพัฒนาและทดลองเชิงนโยบายเพื่อออกแบบกลไกการพัฒนาพื้นที่และเศรษฐกิจฐานราก

โพสต์เมื่อ: 25 ม.ค. 2022 09:11:30
ปรับปรุงเมื่อ: 25 ม.ค. 2022 09:11:30
ปรับปรุงโดย: พัชรกัญญ์ ยังปากน้ำ