ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยงบประมาณแผ่นดิน ตำแหน่งอาจารย์ จำนวน 5 อัตรา

โดย กิตติศักดิ์ ประชุมทอง 16 พ.ย. 2021 13:58:44
531 ครั้ง

ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยงบประมาณแผ่นดิน 
ตำแหน่งอาจารย์ จำนวน 5 อัตรา 

ด้วยคณะวิทยาการสื่อสาร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี
ประสงค์จะรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย
จ้างด้วยงบประมาณเงินแผ่นดิน ตำแหน่งอาจารย์ จำนวน 5 อัตรา 
โดยมีรายละเอียด ดังนี้

บทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบ
1. ภาระงานสอน
2. ภาระงานวิจัยและผลงานวิชาการอื่น ๆ
3. ภาระงานบริการวิชาการ
4. ภาระงานอื่น ๆ ตามที่คณะฯ มอบหมาย
     

ระยะเวลาการรับสมัคร
รับสมัครตั้งแต่วันที่ 12 พฤศจิกายน พ.ศ. 2564  จนถึงวันที่ 31 มกราคม พ.ศ. 2565

การรับสมัคร
ผู้ประสงค์จะสมัครสอบคัดเลือกให้สมัครทางเว็บไซต์ ที่ระบบสมัครงานออนไลน์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ https://resume.psu.ac.th 
และปฏิบัติตามขั้นตอนการสมัครที่กำหนดในเว็บไซต์ โทรศัพท์ 073-349692 หรือ 073-313928-45 ต่อ 5405
 

1. ตำแหน่งเลขที่ 2777 
ชื่อตำแหน่ง อาจารย์ (สาขาวิชานิเทศศาสตร์)  จำนวน 1 อัตรา
วุฒิการศึกษา : วุฒิการศึกษาระดับปริญญาเอก หรือเทียบเท่า  หรือปริญญาโท* แผน ก 
                         ทางการสื่อสาร นิเทศศาสตร์ หรือสาขาวิชาอื่นที่เกี่ยวข้อง
อัตราเงินเดือน 
    วุฒิปริญญาเอก อัตราเงินเดือน 31,500 บาท
    วุฒิปริญญาโท อัตราเงินเดือน 26,250 บาท

*สำหรับผู้สมัครที่ยื่นสมัครด้วยวุฒิการศึกษาระดับปริญญาโท จะต้องมีคุณวุฒิและคุณสมบัติเป็นอาจารย์ประจำหลักสูตรได้

อ่านรายละเอียด/สมัครงาน ตำแหน่งาจารย์ (สาขาวิชานิเทศศาสตร์)  ประกาศรับสมัคร Click


2. ตำแหน่งเลขที่ 3887
ชื่อตำแหน่ง อาจารย์ (สาขาวิชาคอมพิวเตอร์และวิทยาการสารสนเทศเพื่อการจัดการ)  จำนวน 1 อัตรา
วุฒิการศึกษา : วุฒิการศึกษาระดับปริญญาเอก หรือเทียบเท่า ทางการจัดการ บริหารธุรกิจ ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ
                        หรือสาขาวิชาอื่นที่เกี่ยวข้อง
อัตราเงินเดือน 
    วุฒิปริญญาเอก อัตราเงินเดือน 31,500 บาท
  

อ่านรายละเอียด/สมัครงาน อาจารย์ (สาขาวิชาคอมพิวเตอร์และวิทยาการสารสนเทศเพื่อการจัดการ) ประกาศรับสมัคร Click

 

3. ตำแหน่งเลขที่ 1935, 3752, 3888
ชื่อตำแหน่ง อาจารย์ (สาขาวิชานวัตกรรมการออกแบบ) จำนวน 3 อัตรา
วุฒิการศึกษา : วุฒิการศึกษาระดับปริญญาเอก หรือเทียบเท่า ทางนิเทศศิลป์ การออกแบบสื่อ มัลติมีเดีย เทคโนโลยีสารสนเทศ 
                         หรือสาขาวิชาอื่นที่เกี่ยวข้อง
อัตราเงินเดือน 
    วุฒิปริญญาเอก อัตราเงินเดือน 31,500 บาท
  
อ่านรายละเอียด/สมัครงาน ตำแหน่ง อาจารย์ (สาขาวิชานวัตกรรมการออกแบบ) ประกาศรับสมัคร Click
 

สอบถามรายละเอียด ติดต่อได้ที่
คุณกิตติศักดิ์ ประชุมทอง โทรศัพท์ 073-349692  E-mail kittisak.p@psu.ac.th
 

ซักถาม/สงสัย  เรื่อง การสมัครงาน Scan QR Code No description available.
   


 

โพสต์เมื่อ: 16 พ.ย. 2021 13:58:44
ปรับปรุงเมื่อ: 17 พ.ย. 2021 10:03:32
ปรับปรุงโดย: กิตติศักดิ์ ประชุมทอง