ทั้งหมด 93 ผลลัพธ์
รายการหมายเลขโทรศัพท์ภายใน - โปรแกรมเพื่อนักศึกษา
โทรศัพท์Person Nameสถานที่ชั้นที่งานอื่นๆ
 
2612พิมพ์ชนก พลวรรณA208.1 สำนักงานคณะฯ2
หัวหน้าสำนักงานบริหาร
งานนโยบายและแผน
-
5410พิมพ์ชนก พลวรรณA208.1 สำนักงานคณะฯ2
หัวหน้าสำนักงานบริหาร
งานนโยบายและแผน
2613ยุพดี อุดมพงษ์A208.1 สำนักงานคณะฯ2
งานพัสดุ
งานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
-
5411ยุพดี อุดมพงษ์A208.1 สำนักงานคณะฯ2
งานพัสดุ
งานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
2617อิทธิเดช รัตนะA208.1 สำนักงานคณะฯ2
งานบริการและสวัสดิการนักศึกษา
-
5406อิทธิเดช รัตนะA208.1 สำนักงานคณะฯ2
งานบริการและสวัสดิการนักศึกษา
2574สุรกิจ ชูเดชA406 ห้องควบคุมเครือข่ายหลัก4
งานระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
-
2563สุรกิจ ชูเดชA403 ห้องปฏิบัติการมัลติมีเดีย 54
งานระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
2616ทวีศักดิ์ หมานเม๊าะA208.1 สำนักงานคณะฯ2
งานพัฒนานักศึกษา
-
5407ทวีศักดิ์ หมานเม๊าะA208.1 สำนักงานคณะฯ2
งานพัฒนานักศึกษา
2619สมาน เจะมะA406 ห้องควบคุมเครือข่ายหลัก4
งานห้องปฏิบัติการและโสตทัศนูปกรณ์
-
2611กิตติศักดิ์ ประชุมทองA208.1 สำนักงานคณะฯ2
งานจัดการทรัพยากรบุคคล
5405กิตติศักดิ์ ประชุมทองA208.1 สำนักงานคณะฯ2
งานจัดการทรัพยากรบุคคล
2502พัชรกัญญ์ ยังปากน้ำA208.1 สำนักงานคณะฯ2
งานสื่อสารองค์กรและศิษย์เก่าสัมพันธ์
-
5409พัชรกัญญ์ ยังปากน้ำA208.1 สำนักงานคณะฯ2
งานสื่อสารองค์กรและศิษย์เก่าสัมพันธ์
2503ชวนิทธิ์ ธนะสุขB102 ห้องปฏิบัติการวิทยุโทรทัศน์1
งานห้องปฏิบัติการและโสตทัศนูปกรณ์
-
5416ชวนิทธิ์ ธนะสุขB102 ห้องปฏิบัติการวิทยุโทรทัศน์1
งานห้องปฏิบัติการและโสตทัศนูปกรณ์
2582อุสมาน ตาเละA207 ห้องบริการยืมคืนโสตทัศนูปกรณ์2
งานอาคารสถานที่และยานพานะ
-
5415อุสมาน ตาเละA207 ห้องบริการยืมคืนโสตทัศนูปกรณ์2
งานอาคารสถานที่และยานพานะ
2614ธิดากาญจน์ คงมากA208.1 สำนักงานคณะฯ2
งานธุรการและสนับสนุนงานบริหาร
2618อับดุลอาซิส ดือราแมA406 ห้องควบคุมเครือข่ายหลัก4
งานระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
-
5414อับดุลอาซิส ดือราแมA406 ห้องควบคุมเครือข่ายหลัก4
งานระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
2582วีระพงศ์ เรืองสกุลA207 ห้องบริการยืมคืนโสตทัศนูปกรณ์2
งานอาคารสถานที่และยานพานะ
-
2554รุสมาน ยูโซะA305 ห้องปฏิบัติการวิทยุกระจายเสียง3
งานห้องปฏิบัติการและโสตทัศนูปกรณ์
-
2662จารียา อรรถอนุชิตA204 ห้องพักอาจารย์ 42
ผู้อำนวยการหลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต
อาจารย์ประจำสาขาวิชานิเทศศาสตร์
-
2664วลักษณ์กมล จ่างกมลA204 ห้องพักอาจารย์ 42
อาจารย์ประจำสาขาวิชานิเทศศาสตร์
2659กุสุมา กูใหญ่ A204 ห้องพักอาจารย์ 42
อาจารย์ประจำสาขาวิชานิเทศศาสตร์
2636สากีเราะ แยนา เบ็ญฮารูนA201 ห้องพักอาจารย์ 12
อาจารย์ประจำสาขาวิชานิเทศศาสตร์
-
2649อรุณีวรรณ บัวเนี่ยวA201 ห้องพักอาจารย์ 12
อาจารย์ประจำสาขาวิชานิเทศศาสตร์
2660ภีรกาญจน์ ไค่นุ่นนาA204 ห้องพักอาจารย์ 42
อาจารย์ประจำสาขาวิชานิเทศศาสตร์
-
2655สมัชชา นิลปัทม์A203 ห้องพักอาจารย์ 32
อาจารย์ประจำสาขาวิชานิเทศศาสตร์
2602อาทิตยา สมโลกA208.2 ห้องรองคณบดี2
อาจารย์ประจำสาขาวิชานิเทศศาสตร์
รองคณบดีฝ่ายวิชาการและประกันคุณภาพ
2653อาทิตยา สมโลกA201 ห้องพักอาจารย์ 12
อาจารย์ประจำสาขาวิชานิเทศศาสตร์
รองคณบดีฝ่ายวิชาการและประกันคุณภาพ
2634กฤษดี พ่วงรอดA201 ห้องพักอาจารย์ 12
อาจารย์ประจำสาขาวิชานิเทศศาสตร์
-
2638ฮัมเดีย มูดอA201 ห้องพักอาจารย์ 12
อาจารย์ประจำสาขาวิชานิเทศศาสตร์
-
2635อาหมาน หมัดเจริญA202 ห้องพักอาจารย์ 22
อาจารย์ประจำสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
-
2637ศริยา บิลแสละA202 ห้องพักอาจารย์ 22
อาจารย์ประจำสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
-
2647มูอัสซัล บิลแสละA202 ห้องพักอาจารย์ 22
อาจารย์ประจำสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
-
2509จรุงวิทย์ บุญเพิ่มA202 ห้องพักอาจารย์ 22
อาจารย์ประจำสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
-
2643สัมพันธ์ คงมากA202 ห้องพักอาจารย์ 22
อาจารย์ประจำสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
-
2630ฐิติมา เทพญาA203 ห้องพักอาจารย์ 32
อาจารย์ประจำสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
-
2648มูฮำหมัดสูใฮมี ยานยาA202 ห้องพักอาจารย์ 22
อาจารย์ประจำสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
-
2651ชนกิตติ์ ธนะสุขA203 ห้องพักอาจารย์ 32
อาจารย์ประจำสาขาวิชานวัตกรรมออกแบบและสร้างสรรค์สื่อ
2661กำธร เกิดทิพย์A204 ห้องพักอาจารย์ 42
อาจารย์ประจำสาขาวิชานวัตกรรมออกแบบและสร้างสรรค์สื่อ
-
2654ศุภราภรณ์ ทวนน้อยA203 ห้องพักอาจารย์ 32
อาจารย์ประจำสาขาวิชานวัตกรรมออกแบบและสร้างสรรค์สื่อ
ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายกิจการพิเศษ
2600ภักดี ต่วนศิริA208.3 ห้องคณบดี2
คณบดี
อาจารย์ประจำสาขาวิชานวัตกรรมออกแบบและสร้างสรรค์สื่อ
5400ภักดี ต่วนศิริA208.3 ห้องคณบดี2
คณบดี
อาจารย์ประจำสาขาวิชานวัตกรรมออกแบบและสร้างสรรค์สื่อ
2645ภักดี ต่วนศิริA201 ห้องพักอาจารย์ 12
คณบดี
อาจารย์ประจำสาขาวิชานวัตกรรมออกแบบและสร้างสรรค์สื่อ
2652สิทธิกร เทพสุวรรณA203 ห้องพักอาจารย์ 32
ผู้อำนวยการหลักสูตรศิลปศาสตร์บัณฑิตสาขาวิชานวัตกรรมออกแบบและสร้างสรรค์สื่อ
อาจารย์ประจำสาขาวิชานวัตกรรมออกแบบและสร้างสรรค์สื่อ
-
2633บัดรูดิง ขาลีA201 ห้องพักอาจารย์ 12
อาจารย์ประจำสาขาวิชานวัตกรรมออกแบบและสร้างสรรค์สื่อ
-
2518ศราวุธ จาวิสูตรA208.1 สำนักงานคณะฯ2
งานสหกิจศึกษาและฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
-
5413ศราวุธ จาวิสูตรA208.1 สำนักงานคณะฯ2
งานสหกิจศึกษาและฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
2622สุชาวดี ประสพเนตรA208.1 สำนักงานคณะฯ2
งานประกันคุณภาพการศึกษา
งานวิเทศสัมพันธ์
-
5408สุชาวดี ประสพเนตรA208.1 สำนักงานคณะฯ2
งานประกันคุณภาพการศึกษา
งานวิเทศสัมพันธ์
081 898 9790นิสรัญ ยะลานชั้น 11
พนักงานรักษาความปลอดภัย
-
084 632 8776 สมชาย แก้วส่องแสงลานชั้น 11
พนักงานรักษาความปลอดภัย
-
2603เกวภร สังขมาศA208.2 ห้องรองคณบดี2
อาจารย์ประจำสาขาวิชานวัตกรรมออกแบบและสร้างสรรค์สื่อ
รองคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาและเทคโนโลยีสารสนเทศ
2656เกวภร สังขมาศA203 ห้องพักอาจารย์ 32
อาจารย์ประจำสาขาวิชานวัตกรรมออกแบบและสร้างสรรค์สื่อ
รองคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาและเทคโนโลยีสารสนเทศ
2639ซัมรี เจ๊ะอารนA201 ห้องพักอาจารย์ 12
ผู้อำนวยการหลักสูตรวิทยาศาสตร์บัณฑิตสาขาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
อาจารย์ประจำสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
2610นูรอัยนีย์ สันติประยูรA208.1 สำนักงานคณะฯ2
งานบริการวิชาการ
เลขานุการคณบดี
5412นูรอัยนีย์ สันติประยูรA208.1 สำนักงานคณะฯ2
งานบริการวิชาการ
เลขานุการคณบดี
2631วรรนิศา มัจฉาA201 ห้องพักอาจารย์ 12
อาจารย์ประจำสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิจัยและวิเทศสัมพันธ์
5417รอกิ มะแซA208.1 สำนักงานคณะฯ2
งานวิจัยและตำรา
2621รอกิ มะแซA208.1 สำนักงานคณะฯ2
งานวิจัยและตำรา
2510ดารานาถ แต่นสุ่ยA202 ห้องพักอาจารย์ 22
อาจารย์ประจำสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
2663อับดุลรอนี สาแมงA204 ห้องพักอาจารย์ 42
อาจารย์ประจำสาขาวิชานิเทศศาสตร์
2685ณัฐพงศ์ จันทรุพันธ์ B102 ห้องปฏิบัติการวิทยุโทรทัศน์1
งานห้องปฏิบัติการและโสตทัศนูปกรณ์
2601-A208.2 ห้องรองคณบดี2-
2604-A208.2 ห้องรองคณบดี2-
2632-A201 ห้องพักอาจารย์ 12-อาจารย์ใหม่
2671-ลานชั้น 11-โต๊ะเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย
2684-ลานชั้น 11-ร้านสวัสดิการ
5419-ลานชั้น 11-งานรักษาความปลอดภัย
2515-A206 ห้อง common room2--
2537-A301 ห้องเรียน3013--
2538-A302 ห้องเรียน3023--
2542-A303 ห้องเรียน3033--
2553-A310 ห้องเรียน3103--
2544-A304 ห้องปฏิบัติการฮาร์ดแวร์และเครือข่าย3--
2546-A307 ห้องปฏิบัติการมัลติมีเดีย 43--
2550-A308 ห้องปฏิบัติการภาพนิ่ง3--
2666-A311 ห้องประชุมชูเกียรติปิติเจริญกิต3--
2558-A401 ห้องปฏิบัติการมัลติมีเดีย 14--
2560-A402 ห้องปฏิบัติการมัลติมีเดีย 24--
2566-A405 ห้องปฏิบัติการมัลติมีเดีย 34--
2571-A408 ห้องปฏิบัติการสื่อสิ่งพิมพ์4--
2624-A208.4 ห้องประชุมสำนักงาน2--
2573-A409 ห้องSTOP MOTION LAB4--
2575-A410 ห้องDRAWING LAB4--
2578-B402 ห้องควบคุม(หอประชุมใหญ่)4--
2683-B103 ห้องเรียน1031--
2686-A101 ห้องสโมสรนักศึกษาคณะวิทยาการสื่อสาร1--
2580-B203 ห้องวิจัยสันติภาพ2-ห้องมหิดลเก่า

มีการอัพเดต 1.1

  • ปรับปรุงระบบแสดงผลจาก bootstrap 3 => bootstrap 4
  • เพิ่มลิ้งค์ไปโปรแกรมต่างๆ