การประกันคุณภาพภายในคณะและหลักสูตร

สารสนเทศสำหรับการประเมินคุณภาพการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2563

ข้อมูลพื้นฐาน

  1. นักศึกษา

      2. อาจารย์

คู่มือและข้อมูลเกี่ยวกับการประกันคุณภาพ

 

      ตารางข้อมูลสำหรับการเขียนรายงานการประเมินตนเอง (SAR) ระดับหลักสูตร ปีการศึกษา 2563

     รหัส                                                                    รายละเอียด     ผู้รับผิดชอบ         กำหนดส่งข้อมูล       ที่อยู่ข้อมูล       สถานะข้อมูล    
 

AUN 1 ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง (Expected Learning Outcomes)

 
  รายงานการประเมินผลการปฏิบัติงานนักศึกษาสหกิจศึกษาและการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
ปีการศึกษา 2563
        ศราวุธ

        15 พ.ค. 64

  รายละเอียด

 
  Facebook งานสหกิจศึกษา และฝึกประสบการณ์วิชาชีพ สหกิจศึกษาและการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
ปีการศึกษา 2563
        ศราวุธ         15 พ.ค. 64   รายละเอียด         สมบูรณ์
  รายชื่อสถานประกอบการที่นักศึกษาฝึกสหกิจศึกษาและฝึกประสบการณ์วิชาชีพ         ศราวุธ         15 พ.ค. 64   รายละเอียด         สมบูรณ์
  แบบฟอร์มการประเมินนักศึกษาฝึกสหกิจศึกษาและฝึกประสบการณ์วิชาชีพ         ศราวุธ         15 พ.ค. 64   รายละเอียด         สมบูรณ์
  ตารางสรุปภาวะการทำงานของบัณฑิตระดับปริญญาตรี รุ่นจบปีการศึกษา 2562         สุชาวดี         15 พ.ค. 64   รายละเอียด  
  แบบสำรวจและรายงานผลความต้องการของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย           วนิดา         15 พ.ค. 64   รายละเอียด  
  ความพึงพอใจของนักศึกษาต่อหลักสูตร          สุชาวดี         15 พ.ค. 64   รายละเอียด  
 

AUN 2 ข้อกำหนดของหลักสูตร (Program Specification)

 
  กำหนดและรายละเอียดการรับนักศึกษา         ทวีศักดิ์         15 พ.ค. 64   รายละเอียด  
  ภาพบรรยากาศกิจกรรมนิทรรศการตลาดนัดหลักสูตรอุดมศึกษา ครั้งที่ 24
(ยกเลิกการจัดกิจกรรม เนื่องจากสถานการณ์โควิด-19)
      พัชรกัญญ์         15 พ.ค. 64     
  บรรยากาศกิจกรรม “แนะแนวการศึกษาต่อและประชาสัมพันธ์หลักสูตรให้นักเรียนในพื้นที่ภาคใต้”       พัชรกัญญ์         15 พ.ค. 64   รายละเอียด  
 

AUN 3 โครงสร้างและเนื้อหาของหลักสูตร (Programme Structure and Content)

 
  ผลการประเมินการสอน ปีการศึกษา 1-2/ 2563          นูรอัยนี         15 พ.ค. 64   รายละเอียด  
 

AUN 4 แนวทางการจัดการเรียนการสอน (Teaching and Learning Approach)

 
  ผลงานวิชาการ และรางวัลที่นักศึกษาได้รับ ปีการศึกษา 2563         อิทธิเดช         15 พ.ค. 64   รายละเอียด
  รายละเอียด
  รายละเอียด
 
  กิจกรรมเสริมรายวิชา ประจำปีการศึกษา 2563         ทวีศักดิ์         15 พ.ค. 64   รายละเอียด
  รายละเอียด
 
  กิจกรรมที่นักศึกษาจัดขึ้น เช่น ครบเครื่อง Thesis Exhibition       รายละเอียด  
  หลักฐานการลงนามความร่วมมือกับองค์กร        กิตติศักดิ์         15 พ.ค. 64   รายละเอียด
  รายละเอียด
 
 

AUN 5 การประเมินผู้เรียน (Student Assessment)

 
  ความพึงพอใจของผู้เรียนกับกระบวนการการร้องเรียนจากผู้เรียน          สุชาวดี         15 พ.ค. 64   รายละเอียด  
 

AUN 6 คุณภาพบุคลากรสายวิชาการ (Academic Staff Quality)

 
  ตารางสัดส่วน LU ในการสอน         นูรอัยนี         15 พ.ค. 64   รายละเอียด  
  การคำนวณนักศึกษาเทียบเท่าเต็มเวลา (FTES) จากนักศึกษาที่เรียนทั้งหมด ปีการศึกษา 2563         สุชาวดี         15 พ.ค. 64   รายละเอียด  
  รางวัลที่อาจารย์ได้รับ ในปีการศึกษา 2563         กูอิรวน         15 พ.ค. 64   รายละเอียด
  รายละเอียด

 
 
  แบบประเมินความพึงพอใจของอาจารย์ต่อการบริหารจัดการหลักสูตร ปีการศึกษา 2563          สุชาวดี         15 พ.ค. 64   รายละเอียด  
  ประกาศกองทุนวิจัยคณะวิทยาการสื่อสาร ประจำปีงบประมาณ 2563        กิตติศักดิ์         15 พ.ค. 64   รายละเอียด  
  ผลงานวิจัย ตีพิมพ์ งานสร้างสรรค์ที่อาจารย์ได้รับ (ตามปี พ.ศ.)        กิตติศักดิ์         15 พ.ค. 64   รายละเอียด  
  ทุนวิจัยภายใน และภายนอกที่ได้รับ        กิตติศักดิ์         15 พ.ค. 64   รายละเอียด  
  กิจกรรมที่ส่งเสริมอาจารย์ด้านการวิจัย        กิตติศักดิ์         15 พ.ค. 64   รายละเอียด
  รายละเอียด
  รายละเอียด
  รายละเอียด
 
  สรุปข้อมูลการพัฒนาตนเอง / การเป็นวิทยากร / อบรม/ สัมมนา +งบประมาณของอาจารย์

       พิมพ์ชนก

        15 พ.ค. 64   รายละเอียด  
  หลักเกณฑ์การประเมินคุณภาพผลการดำเนินงานตามข้อตกลงภาระงานของอาจารย์       แก่นจันทร์         15 พ.ค. 64   รายละเอียด  
  แผนการขอตำแหน่งวิชาการและความก้าวหน้าของการขอตำแหน่งทางวิชาการ         กูอิรวน         15 พ.ค. 64   รายละเอียด  
  รางวัลที่อาจารย์ได้รับ         กูอิรวน         15 พ.ค. 64   รายละเอียด  
 

AUN 7 คุณภาพบุคลากรสายสนับสนุน (Support Staff Quality)

 
  โครงสร้างและภาระงานบุคลากรสายสนับสนุน          สุชาวดี         15 พ.ค. 64   รายละเอียด  
  ข้อมูลคุณวุฒิและภาระงานหลักและรองตามตำแหน่งของบุคลากรสายสนับสนุน          สุชาวดี         15 พ.ค. 64   รายละเอียด  
  ภาพห้องฝึกปฏิบัติการ          ชวนิทธิ์         15 พ.ค. 64   รายละเอียด  
  หลักเกณฑ์การขอกำหนดตำแหน่งสูงขึ้น          กูอิรวน         15 พ.ค. 64   รายละเอียด  
  แผนการขอตำแหน่งที่สูงขึ้นของบุคลากรสายสนับสนุน          สุชาวดี         15 พ.ค. 64   รายละเอียด  
  ข้อมูลกิจกรรม KPIs + กิจกรรมที่คณะจัดเพื่อพัฒนาสมรรถนะของบุคลากร          สุชาวดี         15 พ.ค. 64   รายละเอียด
  รายละเอียด
  รายละเอียด
 
  แบบประเมินและผลการประเมินความผูกพัน ความพึงพอใจและความไม่พึงพอใจของบุคลากร
สายสนับสนุน
         สุชาวดี         15 พ.ค. 64   รายละเอียด  
  ภาพพิธีมอบเกียรติบัตรและประกาศเกียรติคุณบุคลากรดีเด่น          สุชาวดี         15 พ.ค. 64   รายละเอียด
  รายละเอียด
 
 

AUN 8 คุณภาพผู้เรียนและการสนับสนุนผู้เรียน (Student Quality and Support)

 
  คำสั่งแต่งตั้งณะกรรมการคัดเลือกนักศึกษา         ทวีศักดิ์         15 พ.ค. 64   รายละเอียด  
  แผนการรับนักศึกษาเชิงรุก และภาพบรรยากาศกิจกรรม “แนะแนวการศึกษาต่อและประชาสัมพันธ์
หลักสูตรให้นักเรียนในพื้นที่ภาคใต้”
        ทวีศักดิ์         15 พ.ค. 64

  รายละเอียด
  รายละเอียด
  รายละเอียด

 
  ปฏิทินการ “แนะแนวการศึกษาต่อและประชาสัมพันธ์หลักสูตร ให้นักเรียนในพื้นที่ภาคใต้”          ทวีศักดิ์         15 พ.ค. 64   รายละเอียด
  รายละเอียด
  รายละเอียด
 
  ปฏิทินการรับนักศึกษา ปีการศึกษา 2564         ทวีศักดิ์         15 พ.ค. 64   รายละเอียด         สมบูรณ์
  เกณฑ์และเงื่อนไขการรับนักศึกษาเข้าศึกษาระดับปริญญาตรีในคณะวิทยาการสื่อสาร
ปีการศึกษา 2564
        ทวีศักดิ์         15 พ.ค. 64   รายละเอียด         สมบูรณ์
  Commsci's Open House    

  รายละเอียด
  รายละเอียด
  รายละเอียด
  รายละเอียด

       สมบูรณ์
  กิจกรรมอื่นๆที่คณะจัดขึ้น เช่น Gen C Me Share แวรุ่ง อยากเล่า, Young start up!, IT Igniter Camp 2020       รายละเอียด
  รายละเอียด
  รายละเอียด
       สมบูรณ์
  เว็บไซต์งานรับนักศึกษาของงานรับนักศึกษากองทะเบียนและประมวลผล
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
        สุชาวดี         15 พ.ค. 64   รายละเอียด  
  กำหนดการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่คณะวิทยาการสื่อสาร ประจำปีการศึกษา 2563        อิทธิเดช         15 พ.ค. 64   รายละเอียด  
  กำหนดการเตรียมความพร้อม “โครงการปรับพื้นฐานชีวิตและปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่        อิทธิเดช         15 พ.ค. 64   รายละเอียด  
  ปฏิทินการศึกษา ปี 2563         สุชาวดี         15 พ.ค. 64   รายละเอียด
  รายละเอียด
       สมบูรณ์
  แบบบันทึกอาจารย์ที่ปรึกษาพบนักศึกษา         ทวีศักดิ์         15 พ.ค. 64   รายละเอียด  
  ใบอนุมัติการจัดกิจกรรมเสริมรายวิชา ประจำปีการศึกษา 2563         ทวีศักดิ์         15 พ.ค. 64   รายละเอียด  
  ภาพกิจกรรมของนักศึกษา          สุชาวดี         15 พ.ค. 64   รายละเอียด  
  ภาพกิจกรรมงานของม.อ.วิชาการ ปีการศึกษา 2563       พัชรกัญญ์         15 พ.ค. 64   รายละเอียด
  รายละเอียด
       สมบูรณ์
 

AUN 9 สิ่งอำนวยความสะดวกและโครงสร้างพื้นฐาน (Facilities and Infrastructure)

 
  แผนจัดซื้ออุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องกับสาขา            ยุพดี         15 พ.ค. 64   รายละเอียด  
  ข้อมูลการสนับสนุนทรัพยากรการเรียนรู้จากห้องสมุดจอห์น เอฟ เคเนดี้          สุชาวดี         15 พ.ค. 64   รายละเอียด  
  ภาพและวิดีโอการทำกิจกรรมของนักศึกษาในห้องปฏิบัติการ          ชวนิทธิ์         15 พ.ค. 64   รายละเอียด  
  ภาพตัวอย่างโปรแกรมที่ใช้ในห้องปฏิบัติการมัลติมีเดีย      อับดุลอาซิส         15 พ.ค. 64   รายละเอียด  
  แผนการดูแล ซ่อมบำรุง เครื่องคอมพิวเตอร์ในห้องปฏิบัติการ           สมาน         15 พ.ค. 64   รายละเอียด  
  ภาพภูมิทัศน์ของอาคาร ห้องเรียน           ชวนิทธิ์         15 พ.ค. 64   รายละเอียด  
  ข้อมูลและภาพแสดงรายละเอียดการจัดการขยะ          อุสมาน         15 พ.ค. 64   รายละเอียด  
  ภาพแสดงป้ายทางหนีไฟและจุดรวมพล          อุสมาน         15 พ.ค. 64   รายละเอียด  
  แผนและผลการประเมินการดูแลความสะอาดภายในอาคารคณะฯ           อุสมาน         15 พ.ค. 64   รายละเอียด  
  แผนการรองรับภาวะฉุกเฉิน          อุสมาน         15 พ.ค. 64   รายละเอียด  
  โครงการที่เกี่ยวข้องกับการป้องกันความเสี่ยงด้านอาคารสถานที่          อุสมาน         15 พ.ค. 64   รายละเอียด  
  มาตรการป้องกันโควิด-19          อุสมาน         15 พ.ค. 64   รายละเอียด  
  กิจกรรม Green Office          อุสมาน         15 พ.ค. 64

 รายละเอียด  
 รายละเอียด

 
  ผลการประเมินการทำความสะอาด            ยุพดี         15 พ.ค. 64   รายละเอียด  
  แบบประเมินและผลการประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาต่อการให้บริการของคณะ          สุชาวดี         15 พ.ค. 64   รายละเอียด  
  แบบประเมินความผูกพันของนักศึกษาต่อคณะ         อิทธิเดช         15 พ.ค. 64   รายละเอียด  
 

AUN 10 การส่งเสริมคุณภาพ (Quality Enhancement)

 
  แผนการปรับปรุงหลักสูตรของคณะ           วนิดา         15 พ.ค. 64   รายละเอียด  
  คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการปรับปรุงหลักสูตร           วนิดา         15 พ.ค. 64   รายละเอียด  
 

AUN 11 ผลผลิต (Output)

 
  จำนวนการรับนักศึกษาโดยแยกตามวิธีการเข้าศึกษา ประจำปีการศึกษา 2563         ทวีศักดิ์         15 พ.ค. 64   รายละเอียด  
  ข้อมูลการคงอยู่ของนักศึกษา 2558-2563         ทวีศักดิ์         15 พ.ค. 64   รายละเอียด  
  รวมสถิตินักศึกษาที่ออกกลางคัน ปีการศึกษา 2558 - 2563         ทวีศักดิ์         15 พ.ค. 64   รายละเอียด  
  จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา ปีการศึกษา 2558 - 2563         ทวีศักดิ์         15 พ.ค. 64   รายละเอียด  
  ตารางสรุปภาวะการทำงานของบัณฑิตระดับปริญญาตรี รุ่นจบปีการศึกษา 2559-2563          สุชาวดี         15 พ.ค. 64   รายละเอียด  
  ค่าเฉลี่ยระดับความพึงพอใจของนายจ้าง/ผู้ใช้บัณฑิต คณะวิทยาการสื่อสาร          สุชาวดี         15 พ.ค. 64   รายละเอียด         สมบูรณ์
  กิจกรรมเตรียมความพร้อมให้แก่นักศึกษาก่อนสหกิจศึกษาและการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
ปีการศึกษา 2563
         ศราวุธ         15 พ.ค. 64   รายละเอียด         สมบูรณ์
  ข้อมูลนักศึกษาที่คงอยู่และตกออก การจบการศึกษา การได้งานทำของบัณฑิต ของคู่เทียบ
การศึกษา 2558 - 2563
         สุชาวดี         15 พ.ค. 64   รายละเอียด  
  ระดับความพึงพอใจของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียกลุ่มอื่น ๆ เช่น ผู้ปกครอง          สุชาวดี         15 พ.ค. 64   รายละเอียด  

 

แบบประเมิน/ แบบสำรวจ/ แบบสอบถาม

      นักศึกษา

      อาจารย์

      เจ้าหน้าที่

     

 

 

แบบฟอร์ม

อบรม/ สัมมนา

 

สารสนเทศสำหรับการประเมินคุณภาพการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2561

ข้อมูล

รายงานการประเมินตนเองระดับหลักสูตรและระดับคณะ (SAR)

สารสนเทศสำหรับการประเมินคุณภาพการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2560

ข้อมูล

แบบฟอร์มและแบบประเมิน

รายงานการประเมินตนเองระดับหลักสูตร (SAR)

CHE QA ONLINE

สารสนเทศสำหรับการประเมินคุณภาพการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2559

ข้อมูล

แบบฟอร์มและแบบประเมิน

รายงานการประเมินตนเองระดับหลักสูตร (SAR)

สารสนเทศสำหรับการประเมินคุณภาพการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2558

คู่มือและข้อมูล

แบบฟอร์ม

รายงานการประเมินตนเองระดับหลักสูตร (SAR)

สารสนเทศสำหรับการประเมินคุณภาพการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2557

กำลังดำเนินการ

สารสนเทศสำหรับการประเมินคุณภาพการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2552

สารสนเทศสำหรับการประเมินคุณภาพการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2551